Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-03-22 北角 華康大廈 21 A 551 6.520 @11833 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 15 A 512 7.000 @13672 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 柏蔚山 第03座 22 C 15.126 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 景暉閣 9 B 551 7.450 @13521 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 柏蔚山 第03座 23 C 15.580 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 英皇中心 24 G 348 4.610 @13247 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 丹拿花園 第04座 5 H 815 13.680 @16785 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 富家閣 10 A 803 9.550 @11893 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 維景台 14 B 1212 16.900 @13944 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 健威花園 C座 24 8 507 7.300 @14398 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 利都樓 13 B 5.700 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 怡家洋樓 20 B 439 5.600 @12756 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 樂嘉中心 第01座 22 B 11.000 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 城市花園 第13座 22 G 907 14.000 @15436 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 樂嘉中心 第01座 22 B 11.000 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 康明苑 4 B 1682 22.000 @13080 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 嘉富大廈 4 C 301 3.900 @12957 詳情 最近放盤
  2019-03-21 北角 兆華大廈 2 E 350 4.400 @12571 詳情 最近放盤
  2019-03-21 北角 形品 10 G 714 9.700 @13585 詳情 最近放盤
  2019-03-21 北角 海璇 第01B期 第01座 5 A 80.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.