Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-09-21 北角 維港頌 第08座 25 A 52.000 詳情 最近放盤
  2020-09-21 北角 健威花園 A座 15 3 514 7.700 @14981 詳情 最近放盤
  2020-09-21 北角 安寧大廈 14 B 4.950 詳情 最近放盤
  2020-09-21 北角 金豐大廈 21 B 464 5.500 @11853 詳情 最近放盤
  2020-09-21 北角 華誠洋樓 10 B 362 4.000 @11050 詳情 最近放盤
  2020-09-18 北角 福利樓 21 B 9.800 詳情 最近放盤
  2020-09-18 北角 聯和大廈 6 D 750 2.000 @2667 詳情 最近放盤
  2020-09-18 北角 明園 第02期 9 38 770 9.350 @12143 詳情 最近放盤
  2020-09-18 北角 銀都洋樓 10 D 7.900 詳情 最近放盤
  2020-09-18 北角 君譽峰 18 D 5.812 詳情 最近放盤
  2020-09-18 北角 維峰浚匯 19 F 7.583 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 城市花園 第13座 16 B 936 14.500 @15491 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 24 B 545 7.888 @14473 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 15 F 537 7.530 @14022 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 維港頌 第08座 8 A 39.000 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 嘉興大廈 14 A 358 4.560 @12737 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 嘉安苑 19 A 401 5.850 @14589 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 雲華大廈 17 A 6.352 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 怡寶洋樓 13 B 403 5.150 @12779 詳情 最近放盤
  2020-09-17 北角 仁德大廈 12 L 4.600 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.