Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-08-03 北角 繼園街12-26號 4 12 12.250 詳情 最近放盤
  2020-08-03 北角 健威花園 E座 17 7 514 7.600 @14786 詳情 最近放盤
  2020-08-03 北角 柏蔚山 第03座 9 G 21.600 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 明威大廈 16 B 627 6.600 @10526 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 錦屏樓 5 A2 5.800 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 維多利大廈 3 B 30.500 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 維港頌 第03座 8 B 28.000 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 東發大廈 A座 5 3 6.590 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 公安樓 7 A 7.980 詳情 最近放盤
  2020-07-31 北角 亞洲大廈 16 H 5.550 詳情 最近放盤
  2020-07-30 北角 友福園 17 E 5.300 詳情 最近放盤
  2020-07-30 北角 形品 22 E 720 11.000 @15278 詳情 最近放盤
  2020-07-30 北角 維峰浚匯 16 G 7.454 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 維峰浚匯 12 G 7.427 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 形品 27 G 714 11.180 @15658 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 昌明洋樓 B座 14 5 8.000 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 港運城 第03座 16 H 975 13.800 @14154 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 1 D 534 6.700 @12547 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 康澤花園 D座 15 5 559 6.900 @12343 詳情 最近放盤
  2020-07-29 北角 康澤花園 B座 5 4 507 5.400 @10651 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Elegant Property Agency Limited. All Right Reserved.